PRZEJDŹ DO TREŚCI

Pomoc seniorom i niepełnosprawnym

Sekcja usług opiekuńczych

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Uchwała Rady Gminy określa szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. Rozporządzenie określa: warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat.

 

Sekcja żywieniowa

Wydawanie jednego gorącego posiłku w formie obiadu (przez cały rok, także w dni wolne od pracy, świąteczne).
W procesie przygotowywania posiłków dużą wagę przywiązujemy do produktów i procesu technologicznego. Serwujemy dania sezonowe, smaczne, zdrowe, urozmaicone, estetycznie podane i możliwe do skonsumowania przez osoby starsze. Klienci mogą zgłaszać swoje propozycje do menu.

Nie zapominamy również o edukacji prozdrowotnej w zakresie żywienia.
Organizowane są cykliczne spotkania z dietetykiem, na których poruszane są tematy związane z profilaktyką prozdrowotną.

 

Sala Dziennego Pobytu

Sala Dziennego Pobytu – placówka  wsparcia dziennego,dla osób chorych, niepełnosprawnych, do 60-go roku życia, z terenu gminy Jawor, wymgających działań opiekuńczych. Pobyt w Sali daje  możliwość  atrakcyjnego spędzenia czasu w towarzystwie innych osób, stwarza możliwość samorealizacji w trakcie odbywania różnego rodzaju zajęć dostosowanych do  osób niepełnosprawnych :

 • arteterapia-zajęcia plastyczne , malowanie,rysowanie, modelowanie, wspólne tworzenie obrazu  modelowanie,wspólne tworzenie obrazu
 • relaks i turystyka - gry i zabawy na świeżym powietrzu, wyjścia w plener
 • treningi usprawniające - ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka poranna
 • zajęcia biblioterapii- biblioterapia oparta na słowie: czytanie książek, prasy,dyskusje,pogadanki,wymiana myśli,refleksje.
 • muzykoterapia-śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki,zagadki muzyczne.
 • imprezy kulturalne i towarzyskie- wyjścia do muzeum, spotkania z poezją, gry i zabawy stolikowe, organizacja imprez okolicznościowych integracyjnych wielopokoleniowych, zabawy okazjonalne.

Sala Dziennego Pobytu funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Uczestnicy mają zapewniony gorący posiłek& - obiad wydawany w godzinach 12:00-14:00 (odpłatny, przyznawany odrębną decyzją administracyjną).

Uczestnicy kierowani są do; Sali Dziennego Pobytu na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej miejsce oraz określającej % miesięcznej odpłatności za pobyt

 

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

Dom jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób w wieku 60+ z terenu gminy Jawor, nieaktywnych zawodowo, wymagających działań opiekuńczych.
Celem działalności Domu jest:
wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Podopiecznym proponujemy różnorodne formy zajęć:

 • zajęcia plastyczne – arteterapia - malowanie, rysowanie,modelowanie,wspólne tworzenie obrazu
 • relaks i turystyka - gry i zabawy na świeżym powietrzu,wyjścia w plener
 • treningi usprawniające- ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka poranna
 • zajęcia biblioterapii - biblioterapia oparta na słowie: czytanie książek, prasy, dyskusje, pogadanki, wymiana spostrzeżeń, refleksje
 • muzykoterapia - śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki,zagadki muzyczne
 • imprezy kulturalne i towarzyskie - wyjścia do muzeum, organizacja świąt,spotkania z poezją,gry i zabawy stolikowe, organizacja imprez okolicznościowych integracyjnych wielopokoleniowych, zabawy okazjonalne.

O uczestnictwie w zajęciach Domu decydują:

sytuacja rodzinna, dochodowa, zdrowotna i mieszkaniowa uczestników.

Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń oferowanych przez Dzienny Dom „Senior -WIGOR" mają osoby spełniające jeden z niżej wymienionych warunków:

 • osoby biologicznie samotne, samotne posiadające rodziny poza miejscem swojego zamieszkania lub miastem Jawor
 • zdolne do samoobsługi
 • posiadające trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR" zapewnia transport osobom, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dojście do Domu oraz nie posiadającym własnego środka transportu, a także możliwości dowozu przez osoby bliskie.

Dzienny Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, pobytu w Dziennym Domu „Senior-WIGOR", Sali Dziennego Pobytu, gorącego posiłku-obiadu, przyznawana jest na podstawie decyzji, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

do góry

© 2021 MOPS Jawor