PRZEJDŹ DO TREŚCI

Pomoc finansowa

Brakuje Ci pieniędzy na bieżące utrzymanie?

Masz trudności w utrzymaniu swojego gospodarstwa domowego, zwróć się do naszych specjalistów, którzy pomogą Tobie przywrócić stabilność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Jeśli Twój dochód netto jest niższy niż:

LICZBA OSÓB W RODZINIE - DOCHÓD

1 - 701,00 zł

2 - 1.056,00 zł.

3 - 1.584,00 zł.

4 - 2.112,00 zł.

5 - 2.640,00 zł.

to możesz się zwrócić również o pomoc finansową, która będzie dla ciebie wsparciem.

Świadczenie pieniężne na zakup żywności

Program „Posiłek w szkole i w domu" zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z dwóch form:

 • posiłek,
 • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Wsparcie udzielane jest osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły średniej,

osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium , o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.

LICZBA OSÓB W RODZINIE - DOCHÓD

1 - 1.051,50 zł.

2 - 1.584,00 zł.

3 - 2.376,00 zł.

4 - 3.168,00 zł.

5 - 3.960,00 zł.

 


 

Brakuje Ci pieniędzy na opłaty mieszkaniowe? Możesz skorzystać z pomocy:

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, który pomniejszy wysokość czynszu, którą masz obowiązek uiścić każdego miesiąca.

Możesz go dostać jeśli spełniasz kryteria:

 • masz tytuł prawny do lokalu (najem, podnajem, inny tytuł prawny-umowa użyczenia, spółdzielcze prawo do lokalu, własnościowe prawo do lokalu).
  Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych.
 • jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  • 1.500,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

LICZBA OSÓB W RODZINIE - METRAŻ:

1 - 45,50 m²

2 - 52,00 m²

3 - 58,50 m²

4 - 71,50 m²

5 - 84,50 m²

6 - 91,00 m²

7 - 97,50 m²

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Kolejny wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy złożyć w ostatnim miesiącu przysługiwania dodatku mieszkaniowego, w innym wypadku nie
będzie ciągłości przysługiwania świadczenia.

Jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

Dodatek energetyczny

Osoby, które otrzymują dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o dodatek energetyczny.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • złożyć stosowny wniosek,
 • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego:

 1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 10,94zł miesięcznie;
 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,19 zł miesięcznie;
 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł miesięcznie.

 

Jest przyznawany na okres trwania dodatku mieszkaniowego i płatny na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

 


 

Masz dziecko uczące się w szkole podstawowej lub średniej?

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jawor, którzy rozpoczynają i kontynuują naukę w szkole, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł .

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywanie barier wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania stypendium skolnego jest spełnienie:

 • Kryterium dochodowego: 528 zł netto na osobę w rodzinie
 • jednej z przesłanek występującej w rodzinie ucznia: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Termin składania wniosków na stypendium szkolne: od 1 do 15 września w danym roku kalendarzowym.

Stypendium szkolne możesz przeznaczyć na:

 • podręczniki szkolne, lektury szkolne,
 • pomoce dydaktyczne w tym : (słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, itp.),
 • artykuły szkolne w tym : (zeszyty, bloki, bibuła, brystol, piórniki, temperówki, flamastry, kredki, farby, ołówki, gumki, klej, plastelina,), tornister, plecak szkolny,
 • obuwie sportowe na WF (dwa razy w semestrze ), strój na WF ( raz na semestr )
 • komputer, oprogramowanie, części do komputera, tusze do drukarek,
 • pokrycie kosztów abonamentu internetowego, edukacyjne programy komputerowe,
 • dodatkowe zajęcia, np.: (wyrównawcze, nauka języków obcych, korepetycje, zajęcia sportowe, taneczne)
 • wyjazdy na obozy sportowe, klasowe wyjścia do kina, teatru, zielone szkoły itp.
 • sprzęt sportowy ( wiążący się w sposób bezpośredni z procesem edukacji ucznia),
 • bilety na dojazd do szkoły

Zasiłek szkolny

Zgodnie z art. 90e. ust.1 ustawy o systemie oświaty zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

do góry

© 2021 MOPS Jawor