PRZEJDŹ DO TREŚCI
 

Ochrona danych osobowych

 

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Panią Ewę Fuławkę. Z inspektorem ochrony danych może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub pisemnie na adres siedziby Ośrodka

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO.

 INFORMUJEMY, ŻE:

 1. Administratorem przekazanych danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej-,
  ul . Legnicka 12, 59-400 Jawor ( adres tymczasowy: ul. Bolesława Limanowskiego 10), e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.76 870 33 87.

Reprezentowany przez Barbarę Polińską - Dyrektora.

 1. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane do kontaktu – e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań własnych
  i zleconych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworze, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c); e) oraz art. 9 ust. 2 lit. c); g) unijnego rozporządzenia RODO oraz w oparciu o następujące ustawy:

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1508
z późn.zm.), Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1952 z późn.zm.), Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
( Dz.U. z 2017 r., poz.2092 z późn.zm.), Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.), Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. ( Dz.U. z 2018 r., poz. 998 z późn.zm.), Ustawy
z dnia 4 listopada2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem”. ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1860
z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. ( Dz.U. 2015 r., poz. 1390 ), Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. ( Dz.U. z 2017 r., poz. 180), Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2018 r.,poz. 755 ze zm. ), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty .( Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), Ustawy
z dnia 5 grudnia 2014 r. r. o Karcie Dużej Rodziny. ( Dz.U. 2017 r., poz. 1832 z późn. zm. , )
Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1878) i innych właściwych Ustaw oraz aktów prawa powszechnie obowiązującego. Natomiast inne dane w tym np. : dane do kontaktu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) , która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, stosownych upoważnień.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku,
  w którym dane osobowe zostały podane.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających
  z przepisów prawa.

 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
  i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry
Projekt i wykonanie INESA