PRZEJDŹ DO TREŚCI
 

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny

Warunki przyznania:

dochód nie większy niż 674,00 na członka rodziny miesięcznie

764,00 w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Wysokość świadczenia:

89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

118 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

129 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Warunki przyznania: ustalone prawo do zasiłku rodzinnego

  • dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 1.000 zł jednorazowo

  • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie

Przysługuje przez okres 24 miesięcy kalendarzowych

36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu

72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci;

250 zł miesięcznie - w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci)

  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 90 zł miesięcznie

  • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

80 zł m-nie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

100 zł po ukończeniu 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

do ukończenia 16 roku życia w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności

powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia w przypadku orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł jednorazowo

  • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:

105 zł m-nie na dziecko w przypadku zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła

63 zł miesięcznie na dziecko, jeżeli dojeżdża do miejscowości w której znajduje się szkoła

Przysługuje przez 10 miesięcy w roku, w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się żywego dziecka

Warunki przyznania: kryterium dochodowe 1.922,00

Wysokość  świadczenia: 1.000 zł jednorazowo

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny

Warunki przyznania: niezależnie od dochodu

Wysokość  świadczenia: 153 zł m-nie

Nie przysługuje w przypadku uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne

Warunki przyznania: niezależnie od dochodu

Wysokość  świadczenia: od 01 stycznia 2015 r. w wysokości 1200,00 zł
od 01 stycznia 2016 r. w wysokości 1300,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Warunki przyznania: Kryterium dochodowe – 764,00 na osobę w rodzinie

Wysokość  świadczenia: 520 zł m-nie

 

 


 

 

do góry
Projekt i wykonanie INESA