PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

pracownik socjalny - oferta pracy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w JAWORZE
zatrudni PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

1. Wymagania niezbędne:


a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008r . Nr 27, poz.158). Kandydat posiada:


- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
- dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

pedagogika;
pedagogika specjalna;
politologia;
polityka społeczna;
psychologia;
socjologia;
nauki o rodzinie;
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
b) znajomość obsługi komputera,
c) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, życzliwe nastawienie na interesantów, sumienność, bezstronność, systematyczność, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
d) znajomość przepisów:
Ustawy o pomocy społecznej,
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;,
Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
Kodeksu postępowania  administracyjnego.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
a) praca socjalna;
b) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
c) udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
d) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
e) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
f) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
g) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
h) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób
i rodzin;
i) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

a) kierować się zasadmi etyki zawodowej;
b) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
c) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
d) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach
i dostępnych formach pomocy;
e) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
f) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

4. Wymagane dokumenty:


a) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy kandydata do pracy,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
d) kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
e) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyśnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „PRACOWNIK SOCJALNY " należy składać do dnia 9 marca 2016 r. do godz. 1400 osobiście w siedzibie Ośrodka w pok. Nr 22 (I piętro), lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpłynięcia dokumentów do MOPS) na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
59-400 Jawor
ul. Legnicka 12

 

Prosimy o zmieszczenie w ofercie klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jawor, 24.02.2016 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

BARBARA POLIŃSKA

do góry

© 2021 MOPS Jawor