PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

asystent rodziny - oferta pracy

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w JAWORZE
zatrudni ASYSTENTA RODZINY

 


Wymagania niezbędne:


1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
3. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomoymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
4. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Wymagania dodatkowe:


1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastyępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii,
2. obsługa komputera,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. odporność na stres,
5. odpowiedzialność,
6. asertywność,
7. rzetelność, systematyczność.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin.
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
16. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy kandydata do pracy,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
4. kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
5. kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną,
6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyśnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7. podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
8. podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „ASYSTENT RODZINY " należy składać do dnia 9 marca 2016 r. do godz. 1400 osobiście w siedzibie Ośrodka w pok. Nr 22 (I piętro), lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpłynięcia dokumentów do MOPS) na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
59-400 Jawor
ul. Legnicka 12

Prosimy o zmieszczenie w ofercie klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dodatkowe: praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy.

Jawor, 24.02.2016 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

BARBARA POLIŃSKA

do góry

© 2021 MOPS Jawor