PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Zarządzenie nr 3/2015

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze

z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku

dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze

 

Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Wyznacza się w 2015 roku dodatkowymi dniami wolnymi od pracy następujące dni:

  1. za święto w dniu 15 sierpnia 2015 r. (sobota)- dzień 14 sierpnia 2015 r. (piątek) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze,

  2. za święto w dniu 26 grudnia 2015 r. (sobota):

i. dzień 24 grudnia 2015 r. (czwartek) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze, za wyjątkiem pracowników Sekcji Usług Opiekuńczych,

ii. dzień 18 grudnia 2015 r. (piątek) dla pracowników Sekcji Usług Opiekuńczych.

2. Pracownicy kuchni w Sekcji Żywieniowej w miesiącach sierpień i grudzień 2015 r. pracują zgodnie z obowiązującym ich harmonogramem.

 

§ 2

 

O ustalonym dodatkowym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

  1. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku Ośrodka,

  2. zamieszczenie informacji na stronie internetowej Ośrodka.

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Organizacyjnego i Kadr.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

DYREKTOR

BARBARA POLIŃSKA

do góry

© 2021 MOPS Jawor