PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

NABÓR NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH I KURATORÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych

 

Zakres podstawowych zadań:

 • DLA OPIEKUNA: sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.

 • DLA KURATORA: kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W pozostałych przypadkach kurator jest doradcą.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • pełna zdolność do czynności prawnych,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,

 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  Wymagane dokumenty (formularze dostępne w Ośrodku):

  1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie wybranej funkcji.

  2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze przy ul. Legnickiej 12.

   

  Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego/kuratora oraz wynagrodzenia dla nich udzieli osobom zainteresowanym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze ul. Legnicka 12, pok. 24, I p., codziennie w godz. od 8.00 do 14.00, tel. 76-870-33-87 w. 50.

   

  Zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

  do góry

  © 2023 MOPS Jawor