PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 5/2014

ZARZĄDZENIE NR 5/2014

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze za odpracowaniem

Na podstawie §2 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze uchwalonego Uchwałą nr LXI/320/06 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze zmienioną uchwałą nr XIII/75/07 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 3 października 2007 r, zmienioną uchwałą nr XL/206/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2009 r., zmienioną uchwałą nr XLIII/232/09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 25 listopada 2009 r., zmienioną uchwałą nr XXI/102/11 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 grudnia 2011 r., zarządza się, co następuje:

§1

  1. Ustala się dzień 24 grudnia 2014 r. (środa) dniem wolnym od pracy                      za odpracowaniem:
    1. w dniu 20 grudnia 2014 r. (sobota) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze, za wyjątkiem pracowników Dziennego Ośrodka Wsparcia.
    2. w dniu 27 grudnia 2014 r. (sobota) dla pracowników Dziennego Ośrodka Wsparcia.
  2. Czas pracy w dniach 20 i 27 grudnia 2014 r. określony jest normą obowiązującą pracowników w dniu 24 grudnia 2014 r.
  3. Pracownicy kuchni w Sekcji Żywieniowej w miesiącu grudniu 2014 r. pracują zgodnie z obowiązującym ich harmonogramem.

§2

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

  1. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku Ośrodka,
  2. zamieszczenie informacji na stronie internetowej Ośrodka.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Organizacyjnego i Kadr.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.do góry

© 2023 MOPS Jawor