PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 4/2014

ZARZĄDZENIE NR 4/2014

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze

Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), zarządza się, co następuje:

§1

 1. Wyznacza się w 2014 roku dodatkowymi dniami wolnymi od pracy następujące dni:
  1. za święto w dniu 3 maja 2014 r. (sobota):
   1. i.      dzień 2 maja 2014 r. (piątek) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze, za wyjątkiem pracowników Dziennego Ośrodka Wsparcia,
   2. ii.      dzień 23 maja 2014 r. (piątek) dla pracowników Dziennego Ośrodka Wsparcia,
  2. za święto w dniu 1 listopada 2014 r. (sobota):
   1. i.      dzień 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze, za wyjątkiem pracowników Dziennego Ośrodka Wsparcia,
   2. ii.      dzień 31 października 2014 r. (piątek) dla pracowników Dziennego Ośrodka Wsparcia.
 2. Pracownicy kuchni w Sekcji Żywieniowej w miesiącach maj i listopad 2014 r. pracują zgodnie z obowiązującym ich harmonogramem.

§2

O ustalonym dodatkowym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

 1. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do budynku Ośrodka,
 2. zamieszczenie informacji na stronie internetowej Ośrodka.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Organizacyjnego i Kadr.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do góry

© 2023 MOPS Jawor