PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy MOPS.DOiK.261.5.2020

1. Określenie Zamawiającego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze, ul. Legnicka 12, 59-400 Jawor

strona www : www.mops-jawor.pl

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. 76 870 33 87

2. Osoby uprawnione do kontaktów:

Ewa Fuławka
e Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel.: 76 870 33 87 wew. 45

 

3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843). Zgodnie z art. 4 pkt 4 Ustawy, jej przepisów nie stosuje się do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

 

4. Nazwa przedmiotu zamówienia

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

 

5. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 )

 

Istotne warunki zamówienia:

 1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:

 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK;

 • przeszkolenie około 77 pracowników + 8 zleceniobiorców Zamawiającego wraz
  z dostarczenie
  m materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych;

 • przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (minimum 2 osób) w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta PPK
  w terminie ustalonym z Zamawiającym;

 • opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK,

 • inne działania proponowane przez Wykonawcę (Wykonawca zobowiązany jest je opisać w pkt III ppkt. 1 Formularza Ofertowego).

 1. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK
  w tym:

 • przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,

 • wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,

 • opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania
  w uzgodnieniu z Zamawiającym.

 1. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:

 • dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;

 • platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;

 • niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-placowego „Kadry
  i płace”;

 • aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez Internet.

 

Zamawiający, według stanu na dzień 30.09.2020 r. zatrudnia 77 pracowników + 8 zleceniobiorców.

 

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie najpóźniej do dnia 01 III 2021 r;

 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK w terminie najpóźniej do dnia 31 III 2021 r;

 • zrealizowanie postanowień  zawartych w podpunkcie 5 A „Istotne warunki zamówienia” w terminie 14 dni od podpisania umowy.

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania ofert

O udzielenie zamówienia mogą, ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu:

 • posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej odbędzie się wg załączonego do Formularza Ofertowego dokumentu/wpisu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione.

 • posiadają sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizacje przedmiotu zamówienia oraz zdolności techniczne i zawodowe w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) lub/i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Weryfikacja spełnienia warunku, o których mowa powyżej odbędzie się na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w punkcie V Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1.

W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi

w punkcie „Kryteria oceny ofert”.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.

Umowy zostaną zawarte na wzorach Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy. We wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zapisu o 6 miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy przez Strony.

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy.

8. Termin związania z ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego;

 • wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

 • ofertę należy przygotować w języku polskim;

 • oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa; jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty;

 • wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
  i parafowane przez upoważnioną(e) osobę(y);

 • zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:

1) Formularz Ofertowy – Załacznik Nr 1

2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik Nr 2

3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

4) Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

 

10. Termin i miejsce składania ofert :

Oferty należy złożyć do dnia 30 listopada 2020 r., godz. 1200 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze).

Dopuszcza się złożenie oferty:

a) w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z opisem „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” – nr sprawy MOPS.DOiK.261.5.2020, z dopiskiem nie otwierać przed 30 listopada 2020 r. godz. 12 00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze, ul. Legnicka 12, 59-400 Jawor I piętro, pok. 14 - Sekretariat lub Biuro Obsługi Klienta ,bądź za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty polskiej czy firmy kurierskiej, decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze, a nie data stempla pocztowego (data nadania).

b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako skan podpisanej oferty i załączników na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W tytule wiadomości proszę napisać: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” – nr sprawy MOPS.DOiK.261.5.2020 nie otwierać przed 30 listopada 2020 r. godz. 12 00

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

11. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK w tym wysokość wynagrodzenia oferenta za zarządzanie i prowadzenie PPK, wysokość innych kosztów i opłat związanych z zarządzaniem lub prowadzeniem PPK – waga 40 %

 2. Efektywność w zarządzaniu aktywami (średnia stopa zwrotu w określonym przedziale czasowym) -waga 30 %

 3. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi – waga 30 % ( największe doświadczenie spośród złożonych otrzymuje 30 %, każdy rok mniej w stosunku do największego pomniejsza wagę o 1 % )

 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów według wyżej wymienionego wzoru oraz spełni wszystkie wymogi określone w przetargu zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej wartości (wynagrodzeniem stałym za zarządzanie PPK), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższym wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik,
a jeśli zostały złożone oferty o takiej samej wartości (wynagrodzeniem zmiennym za osiągnięty wynik) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować wynagrodzenia stałego
i zmiennego wyższego niż zaoferowanego w złożonych ofertach.

12. Informacja o wykluczeniu

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyporu wykonawcy a Wykonawca, polegające
w szczególności na :

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2.

Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.

 

13. Odrzucenie oferty

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

a) złoży oferty niezgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

b) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

c) złożył ofertę po terminie składania ofert.

 

14. Otwarcie ofert i wybór Oferenta

Zamawiający dokona otwarcia ofert najpóźniej do 2 dni roboczych po upływie terminu składania ofert. Do czasu otwarcia ofert koperty z ofertami nie zostaną otwarte, a wiadomości z ofertami złożonymi w formie elektronicznej nie zostaną odczytane. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności 3 pracowników Zamawiającego. Wybór Oferenta nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

 

15. Informacje dotyczące RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze ul. Legnicka 12, 59-400 Jawor. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu trwania umowy o zarządzaniu i prowadzeniu PPK.

 
do góry

© 2023 MOPS Jawor