PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

NOWE ŚWIADCZENIE - DODATEK ENERGETYCZNY

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie dodatku energetycznego.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to zgodnie z tą ustawą osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jaka jest wysokość dodatku energetycznego?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,36 zł / miesiąc;
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł / miesiąc;
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł / miesiąc.

Wysokość dodatków energetycznych na kolejne 12 miesięcy  określi ten sam minister w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Jakie warunki należy spełniać aby otrzymać dodatek energetyczny?

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • złożyć stosowny wniosek,
  • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Co należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego ?

  • kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
  • potwierdzenie wpłaty w wysokości 10 zł. tytułem opłaty skarbowej za wydanie decyzji dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Jaworze

Z opłaty skarbowej zwolnione są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art.7 pkt.5 UOS) tzn. ich dochód nie przekracza obowiązującego kryterium (542 zł. dla osoby samotnie gospodarującej, 456 zł. dla osoby w rodzinie).

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego?

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze w Dziale Dodatków Mieszkaniowych pok. 14, w godzinach pracy ośrodka.

do góry

© 2022 MOPS Jawor