PRZEJDŹ DO TREŚCI
 

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem socjalnym, pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

  • tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Kryterium dochodowe

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego w zdaniu poprzednim, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.


 kryterium metrażowe

 Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1) 35 m2 – dla 1 osoby;
2) 40 m2 – dla 2 osób;
3) 45 m2 – dla 3 osób;
4) 55 m2 – dla 4 osób;
5) 65 m2 – dla 5 osób;
6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2".

Wnioski dotyczące dodatków mieszkaniowych należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze, ul. Legnicka 12 w pok. nr 14, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od godz 7.00 do godz.15.00 oraz w piątki w godz. od 7.00 do 16.00.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (76) 870 33 87 wew. 47

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy:

  1. Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze pok. nr 14.
  2. Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy trzeba udać się do zarządcy budynku. Musi on potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek).
  3. Zarządca wypełnia oraz potwierdza dodatkowe informacje o lokalu niezbędne do wydania decyzji.
  4. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek).
  5. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w MOPS w Jaworze pok. nr 14.

Przyznawanie dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku

Wypłata dodatku mieszkaniowego

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz.U z 2013r., poz. 984, z 2015r., poz. 693, Dz.U. z 2016r., poz. 195).Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2013 r., poz. 589);rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 156 poz.1817) zmienione Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. nr 131, poz. 1094) z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9.05.2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 84, poz.587).

 

DODATEK ENERGETYCZNY

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie dodatku energetycznego.
Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz ustawa z dnia 26 lipca 2013r o zmianie ustawy-Prawo energetyczne.
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to zgodnie z tą ustawą osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Jaka jest wysokość dodatku energetycznego?
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017 r. wynosi: dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną 11,29 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób 15,68 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób 18,81 zł/miesiąc.

Jakie warunki należy spełniać aby otrzymać dodatek energetyczny?
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
złożyć stosowny wniosek,
mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Co należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego ?
kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego?
Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze w Dziale Dodatków Mieszkaniowych pok. 14, w godzinach pracy ośrodka.

do góry
Projekt i wykonanie INESA