PRZEJDŹ DO TREŚCI
 

Aktualności

Nabór na pracownika socjalnego

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w JAWORZE

 

zatrudni PRACOWNIKA SOCJALNEGO w ramach umowy o pracę na zastępstwo

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz.930, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008r . Nr 27, poz.158). Kandydat posiada:

 

- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

 

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

 

- dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 

  • pedagogika;

  • pedagogika specjalna;

  • politologia;

  • polityka społeczna;

  • psychologia;

  • socjologia;

  • nauki o rodzinie;

 

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 2. znajomość obsługi komputera,

 3. predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, życzliwe nastawienie na interesantów, sumienność, bezstronność, systematyczność, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

 4. znajomość przepisów:

 

 • Ustawy o pomocy społecznej,

 • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • Kodeksu postępowania  administracyjnego.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 

 1. praca socjalna;

 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 3. udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;

 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób
  i rodzin;

 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

 

 

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

 

 

 

 1. kierować się zasadami etyki zawodowej;

 2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;

 3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;

 4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach
  i dostępnych formach pomocy;

 5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;

 6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy kandydata do pracy,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wraz z suplementem do dyplomu,

 4. kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,

 5. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

 

 

 

 

Oferty zawierające list motywacyjny oraz szczegółowe CV prosimy przesyłać na adres:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Legnicka 12

 

59-400 Jawor

 

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Prosimy o zmieszczenie w ofercie klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 Kontakt telefoniczny: 768703387 w. 45

Jawor, 04 IX 2017 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

BARBARA POLIŃSKA

do góry
Projekt i wykonanie INESA